תקנון האתר

תקנון חברת 'הגר ברזיל הקטנה בע"מ'.

חברת 'הגר ברזיל הקטנה בע"מ' שומרת לעצמה את הזכות להחזיק, לרשום ולנהל מאגרי מידע, כאמור בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981
חברת 'הגר ברזיל הקטנה בע"מ' מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות המשתמשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען המשתמשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט אם נתנה המשתמשת את הסכמתה לכך ולמעט פרטים ונתונים פומביים אשר פורסמו על ידי המשתמשת עצמה לרבות במסגרת האתר
החברה תפעל, כמיטב יכולתה, לאבטחת פרטים אלו, לשם שמירה על פרטיות המשתמשת. עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה, ובמקרה כאמור לא תהיה למשתמשת כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
לחברי המועדון ידוע והם מסכימים בזאת, כי כל הפרטים שמסרה לחברה, ייאגרו במאגר המידע של החברה.
חברת 'הגר ברזיל הקטנה בע"מ'לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיה האישיים של המשתמשת אלא בהתאם לבקשתה ו/או להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין חבר/ת המועדון לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת תנאי השימוש ע"י חבר/ת המועדון.
חברי המועדון מסכימים ונותנים את רשותם לכך שהחברה תשתמש בפרטים שמסרה במסגרת האתר וכן על מנת להעביר לחבר/ת המועדון את המידע הפרסומי.
את המידע הפרסומי כאמור תהיה חברת 'הגר ברזיל הקטנה בע"מ'רשאית להביא לידיעת חבר/ת המועדון באמצעות:משלוח הודעות אלקטרוניות לכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסרה חבר/ת המועדון.
הסכמת חבר/ת המועדון כאמור לעיל מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים)תיקון מס' 40 התשס"ח – 2008
מובהר כי על אף הסכמת חבר/ת המועדון כאמור, יהיו רשאים לחזור בהם מהסכמה זו על ידי משלוח הודעת סירוב לחברה בכתב או בדרך בה שוגר אליהםהמידע הפרסומי(להלן: הסרה מרשימת התפוצה/הסרה מדיוור)

תפריט המסעדה